Política de Qualitat

La política de Qualitat de Giropoma Costa Brava S.L. es fonamenta en la suma de totes les mesures que s’adopten per tal d’arribar a comercialitzar una fruita que reuneixi les millors garanties i condicions, tan sanitàries com de qualsevol altre tipus, que pugui percebre el consumidor, sempre respectant el medi ambient, la higiene en el treball i l’ètica. Treballant per garantir la seguretat alimentària, la legalitat i l’autenticitat de tots els productes comercialitzats. Amb el compromís de millorar contínuament la cultura de seguretat i qualitat dels aliments.

S’utilitzen els canals comercials més adequats en cada moment per tal d’assegurar al soci-productor, el millor preu que es pugui obtenir en funció de les característiques de la fruita aportada, i aconseguir la satisfacció del client i de les parts interessades.

A partir de les línies estratègiques descrites en l’anàlisi de context, s’han definit uns objectius d’empresa, els quals s’han difós a tots els nivells de l’estructura. Vetllant per tal que les condicions de treball siguin òptimes, mitjançant l’avaluació dels riscos que es puguin produir en els processos de l’organització, eliminant-los en la mesura del possible i reduint els avaluats.

L’organització basa la Política de Qualitat en la millora contínua del sistema de gestió, seguint els requeriments legals i reglamentaris aplicables, així com de les anàlisis de dades sorgides en l’aplicació dels seus procediments i registres. I està compromesa amb la responsabilitat social de l’empresa i amb el benestar dels seus treballadors.